หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

รศ.วุฒิสาร ตันไชย - จังหวะก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจ
                  จากช่วงเปลี่ยนผ่านในรอบกว่า 13 ปีหลังจากมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และการมีพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ แผนการกระจายอานาจฯและแผนปฏิบัติการฯ ที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถและความสมบูรณ์ในการทาหน้าที่จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรวดเร็วในการตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนอันนามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งมุมมองทัศนคติที่เป็นไปในเชิง “บวก” ของประชาชน สาธารณชน ชุมชน และภาคส่วนอื่น ๆ ต่อ อปท. นอกจากนี้สาหรับนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นปัจจุบันได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นใน อปท.และการปกครองท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นกระทั่งสามารถที่จะเรียกได้ว่าปัจจุบัน อปท. เป็น “องค์กรที่มีบทบาทและความหมายต่อการพัฒนา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันส่วนราชการต่างๆ ใช้ อปท. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ หลายหน่วยงานพยายามที่จะทางานร่วมกับ อปท. ประการสาคัญความสาเร็จของการกระจายอานาจ คือ ความสาเร็จในการการกระจายความรับผิดชอบและกระจายบทบาทอานาจหน้าที่ไปที่ อปท. ซึ่งเป็น “องค์กรของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” และเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่สุด

จังหวะก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจ (35 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า