หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

คู่มือ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น
หัวเรื่อง : คู่มือ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง คู่มือ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

         คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (UN Joint Programme on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son) ดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เป้าประสงค์หนึ่ง ของโครงการ คือ การมุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบล เป้าหมายมีการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการนำไปใช้ได้จริงและสามารถถ่ายทอดการทำกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556. 122 หน้า.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2. การบริหารการเงิน. 3. การคลังส่วนท้องถิ่น. I. ปัณฑ์ชนิต พงศักดิ์ศรี, ผู้วาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง. 352.4214
ISBN : 978-974-449-720-8

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9609 โทรสาร 02-143-8177
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

คู่มือ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น (259 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการการจัดการความขัดแย้งกรณีประตูกั้นน้ำ

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา : สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต

ดาวน์โหลด 116 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า