หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน




หัวเรื่อง : สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน

ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน : กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า"
โดย สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ
               จากการที่ประะเทศไทยได้พยายามที่จะขยายกิจการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2505 และการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นสาเหตุที่ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แรงงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะในห้วงที่ขาดแคลนแรงงานท้องถิ่นในการทำงานบางประเภทที่เป็นแรงงานระดับล่าง และมีความเสี่ยงสูง

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานข้ามชาติในอาเซียน: กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติพม่า”. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
252 หน้า.1. นโยบายแรงงาน--ไทย. 2. การจ้างงานในต่างประเทศ. I. ชื่อเรื่อง.341.763
ราคา 130 บาท
ISBN 978-974-449-872-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600 โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ตัวอย่างหน้าปก (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหาร (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า