หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
หัวเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

ชื่อเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บังคับของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
โดย สถาบันพระปกเกล้า

รหัสสิ่งพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า สสว. 62-03-00.0
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-476-021-9

จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บังคับของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (182 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณาเชิงวิชาการต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

10 ปัญหาสู่นโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 968 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

ดาวน์โหลด 85 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า