หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง
หัวเรื่อง : พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

ชื่อเรื่อง พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง
โดย สถาบันพระปกเกล้า

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกร และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติภายใต้แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงตั้งมั่นอยู่ใน
ทศพิธราชธรรมสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง.—
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, -- (2560).
450 หน้า
1. พระบรมราโชวาท. 2. พระราชดำรัส. 3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,
2470 - 2559. I. ชื่อเรื่อง
985.915
ISBN : 978-974-449-970-7

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

พระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง (158 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 1005 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารวิชาการและบทความ

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องที่น่ารู้ เล่มที่ 2

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า