หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน
หัวเรื่อง : กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน

โดย หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล

        หนังสือเล่มนี้นำคำบอกเล่าของบุคคลสถานภาพต่างๆ กันที่เคยเฝ้าฯ หรือซึ่งเป็นบุตรธิดาของผู้ที่เคยเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในช่วงต่างๆของพระชนมชีพ 5 รัชกาลมาประมวลกับข้อมูลเอกสาร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ในฐานะบุคคลผู้มีประวัติชีวิตน่าศึกษา ทรงสามารถปรับพระองค์ให้สอดคล้องพอเหมาะแก่ความเปลี่ยนแปรของพระราชสถานะ กาลสมัย และสถานที่ตลอดจนในสถานการณ์ซ่งบางครั้งคับขัน ทรงดำรงพระองค์เป็นกุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน เป็นแบบอย่างแก่ประชาไทย

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231


Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 170 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและสังคมสันติสุข

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า