หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

โฟกัสรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง : โฟกัสรัฐธรรมนูญ

ชื่อเรื่อง โฟกัสรัฐธรรมนูญ
โดย สถาบันพระปกเกล้า

              สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำหนังสือ KPI YEARBOOK ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในแต่ละช่วงปี ด้วยความมุ่งหวังว่าหนังสือKPI YEARBOOK นี้ จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องบนหลักการทางวิชาการให้แก่สาธารณชนและสังคมไทย ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทำหนังสือKPI YEARBOOK 25561 โฟกัสรัฐธรรมนูญ เป็นช่วงจังหวะปีแรกของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น ครั้งนี้ สถาบันจึงมีเจตนาที่จะรวบรวมความรู้ ความเห็นและบทวิเคราะห์/สังเคราะห์ของนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเจตนารมณ์สาระสำคัญและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเด็นนั้นๆ ในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ได้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
โฟกัสรัฐธรรมนูญ. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
308 หน้า. -- (KPIYEARBOOK).
1. รัฐธรรมนูญ -- ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
342.593
ISBN = 978-974-449-999-8
ขลธ.61-14-1000.50
ราคา 250 บาท

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9505-13
โทรสาร 0-2143-8171
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

โฟกัสรัฐธรรมนูญ (146 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .…

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า