หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น
หัวเรื่อง : ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น

ชื่อเรื่อง ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น
โดย 
สติธร ธนานิธิโชติ
ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

       หนังสือนี้นำข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง “ระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค” มาพัฒนาต่อยอด และทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองของประเทศประชาธิปไตยที่มีประสบการณ์ในการนำระบบการเลือกตั้งขั้นต้นหรือไพรมารีโหวตไปใช้ วัตถุประสงค์หลักของการสำารวจข้อมูลดังกล่าวคือการจัดทำาข้อเสนอแนะทางเลือกระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองที่เหมาะสมกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผลจากการนำข้อเสนอแนะทางเลือกไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง อาทิ นักการเมือง ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมกิจการพรรคการเมือง นำไปสู่ข้อเสนอแนะของหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าการนำระบบการเลือกตั้งขั้นต้นมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิ สภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคการเมืองในกรณีของประเทศไทยนั้น ควรมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในให้แก่พรรคการเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองอย่างมีความหมายและเกิดผลในทางปฏิบัติ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สติธร ธนานิธิโชติ. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.
ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
122 หน้า.
1. การเลือกตั้ง. 2. พรรคการเมือง. I. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้แต่งร่วม.
II. ชื่อเรื่อง.324
ราคา 170 บาท
ISBN 978-616-476-007-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น : บทสรุปผู้บริหาร (45 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย

ดาวน์โหลด 68 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จริยธรรมนักการเมือง โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่)

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า