หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบอบประชาธิปไตย 15 พฤศจิกายน 2562เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562. 80 หน้า.
1. การคลัง--ไทย. 2. งบประมาณ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับI. II. ชื่อเรื่อง. 352.4
ISBN : 978-616-476-064-6

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419598 โทรสาร 02-1438177

การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (88 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดาวน์โหลด 252 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ - การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่12

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า