งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระปกเกล้าศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2563ชื่อเรื่อง ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย ปวีณา สุธีรางกูร
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2562
          ผลงานศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนค่านิยมเชิงสุนทรียะแห่งยุคการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงาน ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิหลังและรูปแบบของผลงานศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2468-2477 ประกอบกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก

ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (84 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์การมหาชนของไทย

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามผลสัมฤทธ์ิการติดตามผลสัมฤทธิ์หลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนารากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า