งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โครงการวิจัย เรื่อง หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้วิจัย อาจารย์วิมพัทธ์  ราชประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์, อาจารย์ศิรธัช  ศิริชุมแสง
รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

        งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายทีเกี่ยวข้อง สถานะของหน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย แนวทางของต่างประเทศ เพื่อที่จะวิเคราะห์หาแนวทางการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษี ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้จัดทำโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์เป็นที่ปรึกษา และมีคณะผู้วิจัยทั้งหมด ๓ คนอันได้แก่ (๒) อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ (ผู้วิจัย)และอาจารย์ศิรธัช ศิริชุมแสง (ผู้วิจัย)
        คณะผู้วิจัยต้องขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ให้โอกาสและสนับสนุนทุนการวิจัยแก่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิขาการและสามารถนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีได้ไม่มากก็น้อย

หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษี (193 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า