งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
: ปัญหา อุปสรรค และทางออก

จัดทำโดย
อาจารย์คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม นักวิจัย
รศ.ดร. ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ นักวิจัยและบรรณาธิการ
รศ. พิสิฐ ศุกรียพงศ์ นักวิจัย
รศ.ดร. พัชรี สิโรรส นักวิจัย
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล นักวิจัย
ผศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ นักวิจัย
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาววิริยา จรศรี ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวกฤตติกา ยุวนะเตมีย์ ผู้ช่วยนักวิจัย
นายสิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา ผู้ช่วยนักวิจัย

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปัญหา อุปสรรค (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การนำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 150 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า