งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
โดย ดร.ปริชัย ดาวอุดม, นายเจษฎา เนตะวงศ์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า
กรกฎาคม 2562

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขกระบวนการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมตามแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน และถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ตามแนวทางการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตลอดจนนำเสนอตัวแบบการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางประชาธิปไตยชุมชนที่เหมาะสม วิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีฐานราก ภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมนิยม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการก้าหนดรหัสเพื่อจำแนกข้อมูล และทำการเชื่อมโยงข้อมูล พิจารณาจากความสัมพันธ์ของแต่ละมโนทัศน์ สร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎี หรือสมมติฐานชั่วคราว เมื่อข้อมูลจะอิ่มตัว จึงสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีและตัวแบบเชิงมโนทัศน์ โดยการนำเสนอตัวแบบการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางประชาธิปไตยชุมชนที่เหมาะสม

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร (121 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 79 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (Best Practices) กรณีศึกษา การอนุรักษ์เมืองเก่า เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน

ดาวน์โหลด 167 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 93 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า