งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
โดย ดร.ปริชัย ดาวอุดม, นายเจษฎา เนตะวงศ์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า
กรกฎาคม 2562

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขกระบวนการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมตามแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน และถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ตามแนวทางการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตลอดจนนำเสนอตัวแบบการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางประชาธิปไตยชุมชนที่เหมาะสม วิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีฐานราก ภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมนิยม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการก้าหนดรหัสเพื่อจำแนกข้อมูล และทำการเชื่อมโยงข้อมูล พิจารณาจากความสัมพันธ์ของแต่ละมโนทัศน์ สร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎี หรือสมมติฐานชั่วคราว เมื่อข้อมูลจะอิ่มตัว จึงสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีและตัวแบบเชิงมโนทัศน์ โดยการนำเสนอตัวแบบการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางประชาธิปไตยชุมชนที่เหมาะสม

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร (114 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า