งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวสุมาลี มีจั่น
ปีงบประมาณ - 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - วุฒิสภากับรัฐบาล : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (51 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 213 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ดาวน์โหลด 68 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า