งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ชื่อเรื่อง เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
โดย สถาบันพระปกเกล้า
อนึ่ง ความคิดเห็นในเอกสารเป็นเสรีภาพทางวิชาการของผู้เขียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 สถาบันฯ ไม่จำต้องเห็นพ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 213 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กรณีจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการกำหนดนโยบายที่ดินในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2475-2500

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า