งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ
จัดทำโดย นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน 
นักวิชำการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2562

        รายงานการวิจัยเรื่องการวัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมืองที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองที่สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 นำร่องในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทราบว่าภายใต้ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรตัวอย่างได้หรือไม่ มีเงื่อนไขปัจจัยใดที่ส่งเสริมหรือขัดขวางกับการสร้างสำนึกพลเมืองดังกล่าว

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ (43 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย...(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันฯ)

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างดุลยภาพในการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการค้าตามบาทวิถี

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า