งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ
จัดทำโดย นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน 
นักวิชำการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2562

        รายงานการวิจัยเรื่องการวัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมืองที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองที่สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 นำร่องในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทราบว่าภายใต้ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรตัวอย่างได้หรือไม่ มีเงื่อนไขปัจจัยใดที่ส่งเสริมหรือขัดขวางกับการสร้างสำนึกพลเมืองดังกล่าว

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ (43 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 140 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง หลักกฏหมายปกครอง ตามแนวคิดของ ศ.ดร. อมร จันทรสมบูรณ์

ดาวน์โหลด 79 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองไทยฯ

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า