งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ
ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ
Budgetary System of Independent Commissions in Thailand
โดย เอื้อมพร ตสาริกา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
กรกฎาคม 2548

ระบบงบประมาณองค์กรอิสระ (51 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกระบวนการริ่เริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและข้อมูลเบื้องต้น เรื่อง ศาลปกครอง

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า