งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 – การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

พระปกเกล้าศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2565เรื่อง การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 – การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
โดย นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์
นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
พุทธศักราช 2563

         งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังการปฏิวัติสยามพ.ศ.2475 - การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร”นี้มุ่งศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่หลังการปฏิวัติสยามไล่เรียงไปจนถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรกเพื่อศึกษาและอธิบายสภาพสังคม บรรยากาศ หลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 และประการที่สอง เพื่ออธิบายเหตุการณ์และบทบาทการประนีประนอมระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคณะราษฎร ตั้งแต่หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนกระทั่งถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเหตุการณ์ และใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ มีการใช้เอกสารหลักฐานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หนังสือพิมพ์เก่า บันทึกความทรงจำ หนังสืองานศพ และหลักฐานชั้นรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ หลังการปฏิวัติสยามฯ (53 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567”

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในมิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด 73 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า