งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ พานแก้ว, นางณัชชาภัทช อมรกุล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า 
กันยายน 2564

ดาวน์โหลดงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1.  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง ดาวน์โหลด
2.  แผ่นพับ 4 เรื่องต้องรู้ "การเงินพรรคการเมือง" ดาวน์โหลด
3.  Infographic :
3 เหตุผล การเงินพรรคการเมือง 
ดาวน์โหลด

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พลังเครือข่ายภาคประชาชนกับการแก้ปัญหาชาติ ในพื้นที่ภาคกลาง

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า