งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
นักวิจัย นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข, ผศ. ดร. วีระ หวังสัจจะโชค

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
กันยายน 2564

ดาวน์โหลดงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
2. แผ่นพับ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
3. ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
4. ข้อดี ข้อจำกัด ของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้น ดาวน์โหลด
5. อุปสรรคที่ทำให้การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 ไม่สามารถดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้น ดาวน์โหลด

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
โครงการ info (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ส. ...

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด 98 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับ การจัดการน้ำ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า