งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้ดิจิทัล
รายงานวิจัย เรื่อง ความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้ดิจิทัล
Citizenship and Digital Literacy Survey
โดย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, จารุวรรณ แก้วมะโน
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้ดิจิทัลของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยกับการรู้ดิจิทัล และ ศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้ดิจิทัลให้กับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วิธีวิจัยประกอบด้วยการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ด้วยแบบสอบถามจำนวน 45 ข้อ ที่ได้รับการพัฒนามาด้วยค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( IOC) 0.5 ถึง 1 และ ค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ที่ 0.84 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม และ สัมภาษณ์ กรอบการวิจัยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย 6 คุณค่าประชาธิปไตยที่ผู้ตอบสอบถามยึดมั่นและแสดงออก และการรู้ดิจิทัลของ UNESCO ทั้งด้านความสามารถและพฤติกรรม ข้อมูลจากการวิจัยแบ่งออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้ดิจิทัล (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติโดยใช้แนวทางประชารัฐ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 3)

ดาวน์โหลด 72 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมในการตรากฎหมาย

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า