งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เสนอ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
โดย อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ISBN : 978 616 476 2886

บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (59 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 268 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่ของตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ คลองลัดมะยมฯ

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า