งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดชัยภูมิ
การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดชัยภูมิ 
โดย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, จารุวรรณแก้วมะโน
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

            การเลือกตั้งนับเป็นกลไกสำคัญในการได้มาซึ่งผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย ทว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใด สิ่งที่พบคือการแข่งขันที่รุนแรงกระทั่งนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชุมชนกระทั่งไม่อาจทำงานร่วมกันได้เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง มีการทุ่มเททรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ทำให้เมื่อถึงฤดูการเลือกตั้งครั้งใดบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงโดดเด่นอย่างมาก ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลับไม่มีบทบาทในฤดูกาลนี้มากนักทั้งๆที่ในการเลือกตั้งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะใช้อำนาจอธิปไตยของตนในการเลือกผู้แทนที่ดีและมีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนตนได้ แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือเสียงของ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมักหายไประหว่างการหาเสียง มีเพียงเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นที่ดังออกมาในฤดูกาลนี้ กระทั่ง เกิดวาทะที่ล้อเลียนกันว่าประชาชนมีประชาธิปไตยเพียง “4 วินาที” เท่านั้นในช่วงของการเข้าคูหาเลือกตั้ง ทั้งที่การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญที่ภาคประชาชนจะได้ทบทวนผลงานของผู้สมัครอีกครั้งและร่วมกันกำหนดว่าผู้แทนที่พึงปรารนาของพวกเขาควรมีคุณลักษณะเช่นใด

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดชัยภูมิ (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า