งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
(The Operations of Community Network in Sa-eab Sub-district, Song District, Phrae Province)
โดย นายวรสิทธิ์ เจริญศิลป์
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

          วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและเงื่อนไขของการรวมกลุ่มเป็นของเครือข่ายชุมชน เพื่อวิเคราะห์ตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายชุมชน การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน รวมทั้งปัจจัยปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยการศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม

การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด 158 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 100 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า