งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณี การยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด
โดย ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอสถาบันพระปกเกล้า

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาททางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในขบวนการพันธมิตร

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า