งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : พรรคการเมือง

ระบอบประชาธิปไตย 02 กุมภาพันธ์ 2565รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : พรรคการเมือง
ดำเนินการโดย ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ, นางณัชชาภัทร  อมรกุล,นายปุรวิชญ์  วัฒนสุข

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี)  ชั้น 5  ฝั่งทิศใต้  เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
โทรศัพท์ 02-1419600     โทรสาร 02-1418181 

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : พรรคการเมือง (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประยุคต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด 215 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยเชิงลึก

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า