งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : พรรคการเมือง

ระบอบประชาธิปไตย 02 กุมภาพันธ์ 2565รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : พรรคการเมือง
ดำเนินการโดย ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ, นางณัชชาภัทร  อมรกุล,นายปุรวิชญ์  วัฒนสุข

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี)  ชั้น 5  ฝั่งทิศใต้  เลขที่ 120  หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
โทรศัพท์ 02-1419600     โทรสาร 02-1418181 

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : พรรคการเมือง (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 223 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า