งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ระบอบประชาธิปไตย 07 กุมภาพันธ์ 2565เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
โดย นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย),  นางสาวธนิสรา เรืองเดช (ผู้ร่วมวิจัย
บริษัท บจก. พันช์อัพ เวิล์ด จำกัด (Punch Up World Co., Ltd.) ในนาม ELECT เทคโนโลยีภาคประชาชนเพื่อสื่อสารเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยไทย)
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

             โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” อยู่ภายใต้ “โครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย” ของสานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า โดยโครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย นั้นเป็นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย การสารวจติดตามสถานการณ์ รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นั้น เพื่อทบทวนและจัดทาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างรอบด้านและทันสมัย ซึ่งจากการสถานการณ์ต่าง ๆ การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจาเป็นต้องมีการสารวจติดตามสถานการณ์ และการทบทวนองค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกช่วงวัย และการพัฒนารูปแบบการเข้าใช้งานในรูปแบบดิจิทัล โดยเล็งเห็นถึงความสาคัญ ขององค์ความรู้ด้านการเลือกตั้งในประเทศไทยที่มีทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ

ดาวน์โหลด 196 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษา

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง

ดาวน์โหลด 184 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า