งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ระบอบประชาธิปไตย 09 กุมภาพันธ์ 2565โครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
โดย ดร. ศยามล เจริญรัตน์ และคณะ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

           ตามที่มีคำกล่าวว่า สิ่งเก่าเดิมในสังคมหนึ่งก็อาจจะเป็นนวัตกรรมในอีกสังคมหนึ่งได้ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน” ฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นในลักษณะเปรียบเทียบ โดยคณะผู้ศึกษาวิจัยมีความเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมประชาธิปไตยที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอื่นเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยในคุณภาพแบบใหม่ น่าจะสามารถนำมาพิจารณาปรับใช้กับประเทศไทยได้ตามความเหมาะสม

การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2542

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด 104 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า