งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ระบอบประชาธิปไตย 09 กุมภาพันธ์ 2565โครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
โดย ดร. ศยามล เจริญรัตน์ และคณะ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

           ตามที่มีคำกล่าวว่า สิ่งเก่าเดิมในสังคมหนึ่งก็อาจจะเป็นนวัตกรรมในอีกสังคมหนึ่งได้ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน” ฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นในลักษณะเปรียบเทียบ โดยคณะผู้ศึกษาวิจัยมีความเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมประชาธิปไตยที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอื่นเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยในคุณภาพแบบใหม่ น่าจะสามารถนำมาพิจารณาปรับใช้กับประเทศไทยได้ตามความเหมาะสม

การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน (50 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองของนักเรียนในโครงการโรงเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 108 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษาสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า