งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

ระบอบประชาธิปไตย 14 กุมภาพันธ์ 2565บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย
นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (88 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (Best Practices) กรณีศึกษา การอนุรักษ์เมืองเก่า เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน

ดาวน์โหลด 160 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย

ดาวน์โหลด 104 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า