งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

ระบอบประชาธิปไตย 14 กุมภาพันธ์ 2565บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย
นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (102 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลด 205 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนวิถีแห่งการตีความเชิงยุทธศาสตร์ของตัวบทสามก๊กในสังคมไทย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า