งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564
รายงาน ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564
โดย สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564  เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และนำผลที่ได้จากการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

(ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ 2564 (44 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า