งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า
โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า
ภายใต้ โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี 2559 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

จัดทำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (ผู้วิจัย)
นายวรเทพ พูลสวัสดิ์ (ผู้ช่วยวิจัย)

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลด 113 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาปรากฏการณ์ การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด 830 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า