งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า
โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า
ภายใต้ โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี 2559 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

จัดทำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (ผู้วิจัย)
นายวรเทพ พูลสวัสดิ์ (ผู้ช่วยวิจัย)

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 129 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด...

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า