งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

ระบอบประชาธิปไตย 08 พฤศจิกายน 2565เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง
โดย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า.
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2565.
80 หน้า.
1. พรรคการเมือง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. I. ชื่อเรื่อง.
342.59307
ISBN 978-616-476-312-8

จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง (83 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมาใช้ใหม่

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย

ดาวน์โหลด 103 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า