งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง
เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง
โดย สถาบันพระปกเกล้า

      พรรคการเมืองถือเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากพรรคการเมืองถือเป็นสถาบันพื้นฐานอันเป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยหลักการแล้ว พรรคการเมืองเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีแนวความคิดและอุดมการณ์อย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงร่วมกันและนำเจตจำนงดังกล่าวนั้นก้าวเข้าสู่การบริหารประเทศผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยแล้วจะเห็นว่าประเทศไทยได้เริ่มให้ความสำคัญแก่พรรคการเมืองอย่างชัดเจนที่สุดตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 โดยกำหนดให้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสังกัดพรรคการเมือง

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง (46 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 426 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า