งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายจากภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี
โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายจากภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี
คณะผู้วิจัย 
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิจัย)
นางสาวจิตรเลขา หวลกสิน (นักวิจัย)
นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ (ผู้ช่วยนักวิจัย)

คณะผู้วิจัยในจังหวัดจันทบุรี
ผศ.ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (ที่ปรึกษา)
ดร.ชลกานดาร์ นาคทิม (นักวิจัย)
นางสาวพิมพ์ชนก พิชัยกาล (นักวิจัย)
นางสาวจริยา ประพรต (ผู้ประสานงาน และนักวิจัย)

ประสานงาน
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9597  โทรสาร 0-2143-8177

EBOOK Click

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่ของตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ คลองลัดมะยมฯ

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า