งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพสังคมไทย (Thai Peace Index)
โครงการวิจัย พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพสังคมไทย (Thai Peace Index)
จัดทำโดย  ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา, ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับ สถาบันวิจัยและคำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี 2565

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพสังคมไทย (Thai Peace Index) (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การต่อสู้ของชนชั้นนำไทย ปี พ.ศ. 2549-2557

ดาวน์โหลด 480 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นัยทางการเมืองใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า