งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย จารุวรรณ  แก้วมะโน
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 2565

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่นำกระบวนการส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงไปดำเนินการ 
2) ศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งเสริมหรือขัดขวางต่อกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 
3) ศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 
4) พัฒนาต้นแบบ (model) ของกระบวนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง สำหรับขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป 

          งานวิจัยดำเนินการกับพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 17 แห่ง แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงจำนวน 12 แห่ง และพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่ได้ดำเนินโครงการจำนวน 5 แห่ง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันทั้งแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาได้มาจากการประมวลข้อมูลแบบสอบถามจำนวน 290 ชุด และบทสัมภาษณ์จำนวน 60 ตัวอย่าง

การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

องค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า