งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ความเป็นพลเมืองไทยกับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : กรณีศึกษา การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ความเป็นพลเมืองไทยกับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : กรณีศึกษา การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
Thai citizenship and Political Reform Driving: Case Study of Center for Civil Political Development, King Prajadhipok's Institute

โดย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2565

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษางานส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
2) พัฒนาข้อเสนอแนะรูปแบบการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไป

ความเป็นพลเมืองไทยกับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมืองฯ (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วาทกรรมเกี่่ยวกับประชาธิปไตย : ศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 87 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเป็นผู้นาแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด 97 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในมิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า