งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสาหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสาหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ,
นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ (นักวิจัย)
ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า
กุมภาพันธ์ 2564

        สำหรับการศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่ แม้ที่ผ่านมานักวิชาการเริ่มดำเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหา ข้อจำกัด แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ เสนอแนะรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะสมุยไปแล้วนั้น หากแต่สภาพความเป็นจริงของการจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่เกาะสมุยกลับมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจและงบประมาณจำนวนมากของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่ลงมาประจำภายในพื้นที่เกาะสมุยและ/หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินโครงการส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายจากภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายและประเด็นพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 153 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า