งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION ASSESSMENT PROJECT FOR THE KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE AWARD 2022.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า
พฤศจิกายน 2565

รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด 101 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า