งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565
LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION ASSESSMENT PROJECT FOR THE KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE AWARD 2022.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า
พฤศจิกายน 2565

รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยเรื่อง กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย : ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า