งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน
ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
ISBN 978-616-476-337-1

      กฎหมายแรงงานของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับหลักการสากลตามที่ ILO ได้กำหนดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแรงงาน จึงต้องมีการทบทวนในส่วนของความเท่าทันในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการแรงงานไทยว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการแรงงานในปัจจุบัน และ เพียงพอสำหรับการพัฒนาด้านการแรงงานในอนาคตหรือไม่อย่างไร รวมทั้งกฎหมายด้านการแรงงานต่างๆ เหล่านั้นตั้งอยู่บนหลักการและมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9550 โทรสาร 0-2143-8174        

การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์ ศึกษากรณีการเป็นศัตรูกันระหว่างตระกูล (Rido)

ดาวน์โหลด 68 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาในระบบสภาคู่กับประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด 108 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า