งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

ระบอบประชาธิปไตย 17 กุมภาพันธ์ 2566รายงาน การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         การเข้าเป็นสมาชิกในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) ของประเทศไทยเมื่อ ค.ศ. 1919 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยหรือประเทศสยามในเวลานั้นจำต้องพัฒนาปรับปรุงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับหลักการสากลที่ ILO ได้กำหนดขึ้น แต่ด้วยหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นบริบทภายในประเทศ กล่าวคือ ในเวลานั้นระบบการปกครองยังไม่เอื้อต่อการรับรองสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งบริบทภายนอกประเทศเอง กล่าวคือ ความไร้ประสิทธิภาพขององค์การสันนิบาตชาต (League of Nations) ซึ่งเป็นองค์การกลางที่จัดตั้งขึ้นจากมติร่วมกันของประชาชาติเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะทางรวมถึงเรื่องการแรงงานให้มีความเป็นสากลร่วมกัน ด้วยมุ่งหวังว่าการดังกล่าวจะธำรงไว้ซึ่งสันติภาพถาวรของโลก๒ ด้วยเหตุนี้เอง หลักการใช้แรงงานที่ ILO ได้ประกาศออกไปนั้น จึงไม่ค่อยได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยก็เริ่มให้ความสาคัญกับการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างแรงงานอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ดังปรากฏว่ามีบันทึกความเห็นของที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกรรมการขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 2463 ถึง พ.ศ. 2464 แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วกฎหมายฉบับนี้จะไม่ได้มีการประกาศใช้ก็ตาม

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า