งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ประเด็นพิจารณาที่สำคัญประกอบ ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
รายงานการวิเคราะห์ ประเด็นพิจารณาที่สำคัญประกอบ ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ความพยายามในการผลักดันให้มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการใช้อำนาจรัฐในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารในสังคมไทย มีการดำเนินการมาเป็นระยะตามจังหวะทำงการเมือง มีทั้งที่เป็นการดำเนินการผ่านทางกลไกที่เป็นทางการของภาครัฐ และที่เป็นปฏิบัติการทางสังคมของภาคประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาในประวัติศาสตร์การเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย

ประเด็นพิจารณาที่สำคัญประกอบ ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์แนวคิดฟาสซิสต์ในงานของมุสโสลินี

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า