งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และ กองสถิติสาธารณมติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

          การให้บริการสำธารณะของภาครัฐแก่สังคมและประชาชน มุ่งเน้นการบริการเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนให้ตรงตามต้องการเป้าประสงค์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ของประชาชนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจัทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทางานของ หน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566 เพื่อนาผลการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ในสังคมไทย

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566 (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : ในมิติของสถาบันการเมือง เล่มที่ 2 (รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา)

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า