งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์
โดย รองศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี
ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

                รายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าให้ศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการที่จำเป็น เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์ ซึ่งประเทศไทยก็กาลังประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ ทั้งนี้ ด้วยกระแส “ข่าวปลอม” (Fake News) ยุคใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาไล่เรียงไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา นิยามความหมาย รวมทั้งประเภทและลักษณะของข้อมูลข่าวสารเท็จ เพื่อชี้ให้เห็นว่าวาทกรรม “ข่าวปลอม” ได้สร้างปัญหาบางอย่าง ทั้งยังส่งผลกับมุมมองต่อข้อมูลทั้งหลายที่แพร่กระจายอยู่ในสื่อออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ ยังสังเคราะห์ด้วยว่าบุคคลหรือองค์กรที่เป็นตัวการลงมือเผยแพร่ หรือส่งต่อแบ่งปันข้อมูลเท็จสู่สังคมออนไลน์นั้นอาจเป็นใครได้บ้าง มีเจตนาอย่างไร หรือทำไปภายใต้วัตถุประสงค์ใด รวมทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วยหรือไม่ที่ส่งผลทำให้การแพร่กระจายข้อมูลเท็จในสื่อออนไลน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์ (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีน พิกัด 07-08 ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลด 115 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า