งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2566 (Decentralization Report)
โครงการวิจัยประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2566 (Decentralization Report)
โดย นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า

         ทุก 2 ปีวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินโครงการวิจัยรายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ (Decentralization Report) เพื่อรายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ควบคู่กับประเด็นที่สังคมและวงการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในช่วงเวลานั้น ๆ

        ในปี 2566 ประเด็นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นทุกปีดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาบทบาท ความรับผิดชอบ และความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่สำรวจองค์กรปกครองส[วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 2,149 แห่ง ผ่านแบบสอบถามใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการปรับตัว (adaptation) มิติด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (mitigation) และมิติด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2566 (Decentralization Report) (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการยุบพรรคการเมืองอันเนื่องมาจากการกระทำความผิด

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วาทกรรมเกี่่ยวกับประชาธิปไตย : ศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 109 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า