งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย
กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน

โดย 
1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
2. นิตยา โพธิ์นอก, อินทุอร แสงอรัญ (นักวิจัย)
3. ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ,
4. วริศรา อัมพรศิริธรรม (ผู้ช่วยวิจัย)

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองของความปรารถนากับการศึกษาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า