งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย
กรณีศึกษา การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน

โดย 
1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
2. นิตยา โพธิ์นอก, อินทุอร แสงอรัญ (นักวิจัย)
3. ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ,
4. วริศรา อัมพรศิริธรรม (ผู้ช่วยวิจัย)

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ดาวน์โหลด 110 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การกระจายอำนาจกับเครือข่ายชุมชน (วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 530 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า