งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม

ธรรมาภิบาล 15 มกราคม 2567โครงการวิจัยธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม
(Climate Governance and People’s Participation: Water Policy and Implementation in Thailand and Vietnam)

คณะผู้วิจัย
ที่ปรึกษา: ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย: อภิญญา ดิสสะมาน และ นิตยา โพธิ์นอก
ผู้ช่วยนักวิจัย: วริศรา อัมพรศิริธรรม และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 909 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเด็กด้อยโอกาสภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมฯ

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า